תנאי שימוש באתר קלינאי

 1. התנאים המפורטים מטה יחולו על השימוש באתר ועל יחסיך עם אתר קלינאי (“בעל האתר").

 2. אנא קרא תנאים אלו בעיון רב לפני כל שימוש באתר. אם אינך מסכים לתנאים אלו אל תגלוש באתר ואל תעשה בו כל שימוש.

 3. כל האמור בתנאים אלו בלשון זכר, גם בלשון נקבה משמע.

 4. האתר מיועד אך ורק למשתמשים הכשירים לבצע פעולות משפטיות. במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, אל תבצע כל שימוש באתר.

 5. בעל האתר תהיה רשאית למנוע שימוש באתר בכל מקרה שבו יתעורר חשש סביר, לפי שיקול דעתה הבלעדי, כי המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין; ו/או המשתמש הפר תנאי מתנאי השימוש ו/או המשתמש מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן בטלפון פרטים שגויים ו/או ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בבעלת האתר ו/או במי מטעמה ו/או בפעילות התקינה של האתר ו/או בצד ג’ כלשהו.

 6. זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר ובשירותים הינם של החברה, או של צדדים שלישיים שהעניקו לחברה הרשאה להשתמש בהם במסגרת האתר והשירותים כאמור. בכלל זה, ומבלי למעט מכלליות האמור, החברה הינה הבעלים הבלעדי בשמות ובסימנים המסחריים של האתר, בפטנטים ובמדגמים של האתר, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, בסודות מסחריים הכרוכים בהפעלת האתר ובהענקת השירותים, בעיצוב האתר, במידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתו, לרבות אך מבלי לגרוע, תוכנות, יישומים, קבצים גראפיים ואחרים, קודי מחשבים, טקסטים ו/או כל חומר אחר הכלול בו (“המידע”). אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי, או למסור לצד שלישי את המידע ו/או כל חלק הימנו. אין לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו, במידע ו/או בכל חלק הימנו, אלא בהיתר מראש ובכתב מאת החברה.

 1. שמות, סימנים, סמלי לוגו, סמלים מסחריים ושמות מסחריים (“הסימנים”) הינם בבעלות האתר. חל איסור מוחלט להשתמש בסימנים ללא קבלת הסכמה מפורשת מראש ובכתב מבעל האתר.

 1. חל איסור מוחלט לבצע ו/או לסייע לצד שלישי לבצע שינוי, תרגום, שכפול, העתקה או העברה של האתר (או כל חלק ממנו), ו/או לבצע ו/או לסייע לצד שלישי לבצע הנדסה חוזרת (Reverse Engineering), הידור חוזר (Decompilation) או פירוק (Disassembly) ו/או בכל אופן אחר לנסות לגלות את קוד המקור של האתר, לשנותו או ליצור עבודות נגזרות אשר מבוססות על האתר.

 1. חל איסור מוחלט להפיץ, למכור מחדש, לתת רישיון משנה, להשכיר, להחכיר או להשאיל את האתר (או כל חלק ממנו).

 2. חל איסור מוחלט לרשום או לתבוע זכויות כלשהן על האתר ו/או קוד המקור של האתר, כולם או מקצתם, ו/או על עבודות אשר נגזרות מהם.

 3. הנך מתחייב להשתמש באתר אך ורק בהתאם לכל החוקים החלים, לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, החוקים הקשורים לזכויות יוצרים וזכויות קניין רוחני אחרות. חל איסור מוחלט להשתמש באתר באופן המהווה הפרה של כל הוראת דין.

 4. הפרה של אחת או יותר מהוראות סעיף זה לעיל תהווה עוולה כלפי בעלת האתר והפרה יסודית של זכויותיה באתר. במקרה של הפרה כאמור הנך מסכים בזה באופן בלתי חוזר כי יינתן לטובת בעלת האתר כל סעד חוקי לשם מניעת ההפרה והגנה על זכויותיה, לרבות צו מניעה זמני וקבוע.

 5. השימוש באתר הינו על אחריותך האישית והבלעדית וניתן כמות שהוא (“as-is”), על כל מגבלותיו ופגמיו (ככל שישנם), ועל בסיס זמינות וללא כל אחריות ו/או חבות מצד בעלת האתר, במפורש או מכללא.

 6. בעל האתר (לרבות כל מי מטעמו או במקומו) אינו נותן כל מצג או אחריות, במפורש או במשתמע בקשר לאתר (או כל חלק ממנו), לרבות בקשר עם התאמתו לצורך או שימוש מסוימים שלך. בעל האתר (לרבות כל מי מטעמו או במקומו) אינו מתחייב או ערב לכך שהשימוש באתר לא יופרע על ידי צדדים שלישיים, כי הפונקציות הכלולות באתר יעמדו בכל דרישותיך או כי פעולת האתר תהיה רציפה וחפה מכל טעות או שגיאה.

 7. בעל האתר (לרבות כל מי מטעמו או במקומו) לא ישא בכל אחריות לחומרה וציוד של המשתמש, רשת האינטרנט ו/או רשתות תקשורת.

 8. למען הסר ספק מובהר, כי השימוש באתר והמידע הכלול בו, לרבות, אך מבלי לגרוע, גם המאמרים ותבניות התיעוד, אינם בגדר מתן ייעוץ או חוות דעת מקצועית ואינם מהווים תחליף לייעוץ מקצועי דרוש.

 9. ייתכן שתחויב בעלויות נוספות מצד מפעילי רשתות ו/או מפעילי תקשורת בעת השימוש באתר. עלויות אלו כפופות להסכמים בינך לבין המפעילים ואינן כלולות בעלות רכישת הזכות להשתמש באתר. בעלת האתר אינה אחראית לעלויות אלו.

 10. על המשתמש חלה האחריות לוודא את תקינותם ואבטחתם של הדפדפנים המותקנים במחשב הקצה באמצעותו ישתמש במערכת, כמו-גם מאפיינים, תאימות והגדרות אבטחת המידע של הדפדפן שבשימושו ולחברה לא תהיה כל אחריות על נזק מכל סוג העלול להיגרם למשתמש במערכת באמצעות דפדפנים אלו (כולל כל עדכון ו/או שדרוג ו/או שינוי גירסא ומאפיינים העלולים לחול בעתיד על דפדפנים אלו, לרבות אך מבלי לגרוע, מצבים בהם גם גרסאות הדפדפנים האמורות לעיל לא תוכלנה לתמוך עוד במערכת) ו/או כל תוכנה בעלת גישה לרשת האינטרנט דרכה ניגש המשתמש למערכת.

 11. בהינתן שהאתר יציג קישורים לאתרי אינטרנט ו/או שירותים של צד שלישי, בין אם על ידי החברה ובין אם על ידי משתמשים אחרים וכל גורם אחר לו ישנה נגישות לפרסום מידע במערכת, מובהר בזאת שהחברה אינה אחראית לתוכנם, אבטחתם, מהימנותם, איכותם, חוקיותם וכיו”ב מאפיינים ו/או כל שירות כזה או אחר הניתן על-ידי כל גורם צד שלישי.

 12. הקישורים יוצגו למשתמש מטעמי נוחות ו/או פרסום בלבד ואין לראות בכך כהסכמה ו/או המלצה בלעדית מצד החברה לתוכנו, איכותו ו/או רכישתו של שירות וכיו”ב מאפיינים המוצעים על ידי צדדים שלישיים. קישורים אלו עשויים להכיל תנאי שימוש ו/או מדיניות פרטיות שונה שאינם באחריות החברה ועל המשתמש חלה האחריות לוודא את תוכנם ומהותם של אלו.

 13. החברה אינה מתחייבת כי הקישורים אשר באתר יהיו תקינים. הימצאותו של קישור מסוים באתר, בין אם זהו קישור לשירותים של צד שלישי ובין אם זהו קישור כחלק מהאתר, אינה מעידה על כך שהמידע הנמצא באתר המקושר הינו אמין או מדויק והחברה לא תישא בנזק, מכל סוג שהוא, אשר יגרם לך בקשר לכך.

 14. כמו-כן, לחברה נשמרת ההרשאה והזכות להשתמש בשירותי צד שלישי – על מנת להשלים את מכלול חווית השימוש באתר (כגון: אתרי רשתות חברתיות, הצגת מדיה וסרטונים וכיוצא באלו) – אשר יכול ויכילו תנאי שימוש ו/או מדיניות פרטיות שונה שאינם באחריות החברה ועל המשתמש חלה החובה והאחריות לוודא את תוכנם ומהותם של אלו.